A 6. BÁTHORY-BRASSAI
NEMZETKÖZI MULTIDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA

KÁRPÁT-MEDENCEI VERSENYKÉPESSÉG

Kárpát-medencei Versenyképesség Báthory-Brassai Konferencis

TANULMÁNY KÖTETEK 

 Budapest, 2015. május 27-28. ; Óbudai Egyetem
2 kötet; 1372 oldal
 

 

1. kötet
 Szerkesztették:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
Dr. Fregan Beatrix
Marosné Kuna Zsuzsanna
Dr. Ozsváth Judit

Készült a
Biztonságtudományi Doktori Iskola
közreműködésével

 ISBN 978-615-5460-38-5

 Budapest, 2015


2. kötet
 Szerkesztették:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
Dr. Fregan Beatrix
Marosné Kuna Zsuzsanna
Dr. Ozsváth Judit

Készült a
Biztonságtudományi Doktori Iskola
közreműködésével

ISBN 978-615-5460-38-5

 Budapest, 2015 

 Letölthető és nyomtatható:

PDF letöltése

 

 Letölthető és nyomtatható:

PDF letöltése

 

Finszter Géza: A jelenlét, mint rendőrségi funkció
5

Gyarmatiné Fehér Barbara - Csóka Ildikó:
“Vállalkozás-menedzsment gyógyszerészhallgatók
számára” kurzus bemutatása
16

Csókay András: Az "én"a testben található
18

Erős Győző: A betegség és fájdalom nélküli élet titkairól
 20

Polyákné Dr. Szánthó Őrsike: Igazságigény a családban
42

Répás József: Látók és látássérültek lokalizációs képességeinek statisztikai vizsgálata
56

Blázovics Anna: A redox-homeosztázisban szerepet játszó bioaktív kismolekulák
66

Váralljai Csocsán Jenő: Szent László király Árpád-kori ábrázolásai
77

Prokopp Mária: Nápoly középkori magyar emlékei
111

Kántor Sándorné Dr. Varga Tünde: Sikeres és neves tudósok.
300 éve született Maróthi György (1715-1744) 
129

Krasznainé Kováss Enikő: A Kandó Iskola története 1898-tól napjainkig
142

Némethy Krisztina – Dr. Gáti József: Prof. Dr. Bejczy Antal a NASA vezető kutatója, az ű
rrobotika kiemelkedő magyar személyisége
162

Krasznainé Kováss Enikő: Múltidézés – iskolatörténet régi fényképeken
169

Záhonyi András: A tények azonban makacs dolgok
184

Lenti István: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kastély- és kúria parkok napjainkban
188

Szóró Ilona: Az agráregyesületek szerepe a nők közösségi életében
192

Olasz Lajos: Magyarország államformája a Horthy-korszakban
205

Krasznainé Kováss Enikő: Egy zseniális magyar mérnök a 20. században.
Kandó Kálmán életműve
222

Darai Lajos: A magyar tudatot építő tények történelmi sorsa és igazsága
249

Vizi László Tamás: A történelmi traumák interpretálása a magyar középiskolai
történelem tankönyvekben
270

Szilágyi Győző Attila: Információterjedési modellezés a szervezetek belső informális
kommunikációs hálózatában
281

Répás Sándor: ARM alapú mikroszámítógépek titkosítási képességeinek vizsgálata
289

Répás Sándor – Rajnai Zoltán: Virtuális erőművek szerepe az energiaellátásban és
kiberbiztonsági kérdéseik
303

Berek László: Az Óbudai Egyetem Digitális Archívuma (ÓDA) a nyílt tudományos
kommunikáció és a dokumentumok biztonságos megőrzése szolgálatában
312

Ottó Csaba: Kritikus infrastruktúrák és folyamatok a gabona ellátási láncban
320

Rubóczki Edit Szilvia: Játékosítás a felhőbiztonság oktatásában
330

Tokody Dániel-Schuster György-Papp József: Az intelligens vasúti rendszer
megvalósításának elméleti és technológiai háttere
335

Nyikes Zoltán: A Big Data, mint a kritikus infrastruktúra része
349

Dombora Sándor: Szervezetek információbiztonságának elemzése és fejlesztése
365

Werner Gábor Á: A kritikus infrastruktúrák kockázatelemzési módszereinek
újragondolása, különös tekintettel az ivóvízellátásra
383

Som Zoltán, Erdősi Péter Máté, Papp Gergely Zoltán, Pólya Balázs: Információbiztonsági p
illanatkép és helyzetértékelés a magyar közigazgatásban
395

Szekeres Sándor: Hunyadi Mátyás király és a székelyek
410

Stipta István: A székely székek vármegyékké alakítása 1876-ban
419

Nagy Péter: Dósa Elek és a székely nemesi jogok kérdése az úrbériség reformkori
vitái során
429

Domokos Andrea: A rendtartó székely falu példája a XXI. századi bűnmegelőzésben
436

Megyeri-Pálffi Zoltán: Vármegyeházák a történeti Magyarországon az 1870-es
közigazgatási reform után
446

Szabó Erzsébet: Sztehlo Zoltán papirológiai kutatásai a legújabb kutatások fényében
462

Parádi József: Csendőrök a magyar határon, 1891-1918
474

Berki Imre: A Határörség Közvetlen Híradó Zászlóalja az 1956-os forradalom és
szabadságharc sodrásában
488

Suba János: Határőrizet és Határvédelem Erdélyben 1940-1944
503

Simon F. Nándor: A Belügyminisztérium szolgálati igazolványai, 1953-1995
516

Vedó Attila: A Magyar Királyi Csendörség közlekedési szolgálati ágának
kialakulása és fejlődése
535

Székely Zoltán: A Brit-szigetek rendvédelmének kapcsolata a kontinens
rendvédelmi modelljeivel
546

Sutka Barbara Éva: A SIS II tájékoztatása Magyarországon
553

Horváth Katalin: Örségi terepgyakorlatok szerepe a gimnáziumi korosztály
fenntarthatóságra nevelésében
567

Bodáné Kendrovics Rita (PhD): Projektmódszerrel elérhető eredmények a
felsőoktatásban
581

Csenger Lajosné: Egészségnevelés a közoktatást szabályozó dokumentumok tükrében
594

Szandi-Varga Péter, Kovács Ildikó, Czippán Katalin:: ELENA –
Tapasztalati Tanulás és Oktatás a Természettudatosságért
606

Hill Katalin: A fenntartható életmód vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei a
tanítóképzésben
617

Kisvárdai Melinda: A környezettudatos szemlélet kialakításának gyakorlata a
hulladékgazdálkodási önkormányzati társulások munkájában
628

Raduly József: A Magyarországi cigányság történelmi áttekintése,
társadalmi helyzete, s benne a kultúra fontossága, mint a
legnagyobb tudatformáló erő
636

Pátrovics Péter-- Pátrovics-Egri Éva: A térségi nyelvek és kultúrák ismeretének
szerepe a versenyképesség növelésében különös tekintettel a lengyel lingvoreáliákra....... 647

Szabó Lóránt-Szabó Rudolf-Borbély Endre: Kompozitok alkalmazásai
659

Gergely Sándor: Zöldenergia innovációk hasznosítási lehetőségei a Kárpát-medencében
671

Husti István  ̶ Béres Klára: Innováció és/vagy adaptáció?
682

Vidéki Imre-Kápolnai Zsombor: A magyar feldolgozóipar szerkezetének bemutatása
697

Szabó Lóránt: Levegő-víz hőszivattyú jósági fokának vizsgálata
708

Szabó Lóránt-Szabó Rudolf: Kompozitok tulajdonságai
718

Zele Balázs: Szénerőmű tüzelőanyag-rendszerének helye a logisztika tudományában
729

Laki Ildikó: Történeti sajátosságok az európai és a hazai iparvárosok életterében
739

Kaczur Sándor: Lekérdezések és adatfeldolgozási algoritmusok optimalizálási
lehetőségei Java SE és Oracle HR környezetben
753

Tátrai János Norbert - Szabó Norbert - Kaczur Sándor: Szálkiosztó stratégiák
optimalizálási lehetőségeinek elemzése
766

Kaczur Sándor-Friedel Attila-Peck Tibor: Új fakultatív tantárgyak bevezetése és
tapasztalok a Gábor Dénes Főiskola mérnök-informatikus szakán
784

Orbán Anna: Számítási felhők az e-közigazgatásban – Egy versenyképes technológia
közigazgatási alkalmazásának kérdései
792

Élthes Zoltán: Web-bányászati modellek és algoritmusok
801

J. Tövissy, S. Kopácsi: Automated 3d image conversion and photo reconstruction for 3d webpages
807

Simonyi Dénes, Kőrösi Gábor: A közösségi média jelentősége a tanár, diák és szülő közötti viszonyban
810

Szandtner Zoltán: Új kutatások a félvezető memóriák technológiája és architektúrája területén
820

Mező Ferenc: Személyiségfejlesztés, mint a különleges bánásmód
egy kritikus aspektusa.
6

Mező Katalin: Kreativitással az esélyegyenlőségért
15

Székedi Levente: A romániai magyar szociológia újjászervezési kísérletei a
kommunizmusra való átmenet éveiben
24

Nagy Natália: A földrajzinév-adás sajátosságai Kárpátalján
39

Jarjabka Ákos: A magyar felsőoktatás érzékenyítése a nemzeti ügyek iránt.
A Pécsi Tudományegyetem Diaszpóra projektje
51

Mészáros Alajos, Száraz Dénes, Rudas Imre: A MOOC lehetséges szerepe a 
Kárpát-medence tudásalapú fejlődésében
58

Hegyesi Franciska: MOOC a felsőoktatásban, MOOC az Óbudai Egyetemen
69

Nagy Éva: 200 éves a magyar nyelvű oktatás és református egyház a
román fővárosban
73

Nagy Éva: A bukaresti Hungarológia Tanszék és a magyar nyelvoktatás
78

Kazainé Dr. Ónodi Annamária: Szituációs játékok alkalmazásának
lehetőségei és  korlátai az egyetemi oktatásban
82

Esztelecki Péter - Kőrösi Gábor: Idegennyelv-tanulás megvalósítása
online eszközökkel
91

Palusek Erik - Esztelecki Péter: E-learning és M-learning Afrikában
97

Kőrösi Gábor - Esztelecki Péter: BYOD, mint oktatáspolitikai modell
alkalmazható-ságának realitása a vajdasági magyar közoktatásban.
107

Holló Sándor-Kazainé Dr. Ónodi Annamária: Kommunikációs készség
fejlesztése felnőttkorban
118

Major Gyöngyi: A gazdasági modell átértelmezhetősége a homo
oeconomicus új identitása mentén
127

Szász Antónia – Budai Attila (…) : ILIAS e-learning mint versenyképességet
előmozdító tényező – magyar nyelven
137

Mohácsi Márta: A versenyképesség növelésének néhány lehetséges
mutatója a felsőoktatásban
148

Horváth Balázs Zsigmond: A gyengénlátó emberek nyelvtanulási
esélyei és sajátosságai
156

Szerafinné dr. Szabolcsi Ágnes A pedagógiai információszerzés
elektronikus forrásai: referensz és forrás adatbázisok
161

Tanyiné dr. Kocsis Anikó: Elektronikus folyóiratok, joganyagok és szakmai
információs portálok használata a pedagógiai információszerzésben
170

Vajda Lajos - Mátyus Enikő: Klaszterek, régiók, együttműködések
180

Szügyi György- Gonda András- Magyar István: A klaszteresedés, mint
együttműködő közösségek gazdasági és társadalmi értékteremtése a
Kárpát-medencében
185

Szabó Géza: A vidéki örökség útjai: falusi turizmus klaszterfejlesztés a
Dél-Dunántúlon
194

Albel Andor: „Alföld Spa” – Egészségturisztikai klaszterek együttműködése a
földrajzi Nagyalföldön (Vajdaság és Erdély)
202

Kurucz Attila: A változás- és stratégiamenedzsment sajátos kapcsolata a
kis- és középvállalkozásoknál
211

Ligetvári Éva –Berényi László: Projektek minőségügyi támogatása
221

Marosné Kuna Zsuzsanna - Czeglédi Csilla: Idősek szerepváltozása és az
életkori disztkrimináció 
229

Miroslav Radojicic: Principles of international cooperation in
prevention of financial abuse
239

Csehné Dr. Papp Imola: Regionális különbségek a magyarországi
munkaerőpiac vonatkozásában
243

Karácsony Péter: Munkavállalói motiváltság vizsgálata kis- és
középvállalkozásoknál
251

Horváth Ágnes: Választójog – nők a közéletben a Kárpát-medencében
258

Lőrinczné Bencze Edit: A többszintű kormányzás új lehetőségei a magyar-horvát
területi együttműködésekben
271

Remek Éva: A V4 kül- és biztonságpolitikája
285

Dobó Marianna: Vis mayor és megelőzés – nemzetközi szervezetek szerepe a
katasztrófavédelemben a Kárpát-medencében
294

Zachar Péter Krisztián: Die ungarischen Wirtschaftskammern und
die Verbreitung moderner Management-Wissensinhalte in Krisenepochen –
Ein Überblick
302

Lőrincz András: A bizalom funkciója az állam legitimitásában
311

Varga János - Csiszárik-Kocsir Ágnes: Versenyképességi átrendeződés
Közép-Kelet Európában, fókuszpontban a V4 országok
316

Czikkely Márton - Dr. Ligetvári Ferenc: Hogyan lehetünk a régió vezető
országa a vízgazdálkodás-vízfelhasználás területén?
336

Bói László: Verseny a vagyoni biztonságunk érdekében
345

Matus János: A globalizáció gazdasági, politikai és társadalmi hatásai
353

Pétervári Zsolt:Adósságrendezési stratégiák a félperifériákon
366

Kertész-Bakos Ferenc: Globális etika – a morális igazság, mint
többségi gyakorlat
372

Miroslav Radojicic: Experience of the Republic of Serbia in International
cooperation in prevention of financial abuse
381

Zsebők Csaba: Köztes-Európa, a „mindig felosztandó” érdekszféra –
interetnikus kapcsolatok, nemzeti eszmék, globalizáció
384

Fülep Dániel: A tolerancia diktatúrája, mint új vallásháború
391

Fekete Sándor: A csönd, mint felszólító módú figyelmeztetés.
A méltatlanul elfeledett Sánta Ferenc
409

Fekete Sándor: A multikulturalizmustól az etnocentrizmusig: Quo vadis, Európa?
419

Cselényi István Gábor: Átváltás holisztikus gondolkodásmódra
425

Bajor Tibor: Az önkormányzati logisztikai rendszer
440

Farkas István József: Alternatív gazdaságok és pénzek a Kárpát-medencében
448

Csáfor Hajnalka- Nagy Levente– Papanek Gábor:
Gazdaságfejlesztési feladatok Heves megyében
457

Visztenvelt Andrea: Innovatív foglalkoztatási projektek a hátrányos helyzetűek
munkanélküliségének csökkentésére
468

Oros Gyula - Naár Zoltán: Trichoderma törzsek szelektív érzékenysége
agromikrobicidek és szennyező anyagok iránt
476

Seregi János - Mezőszentgyörgyi Dávid - Kovács Ágnes: A biodiverzitás fogalmának
megközelítése a XIX. század elején
485

Seregi János: Sikeres, neves magyar tudósok. Megemlékezés
Festetics Imre munkásságáról születésének 250. évfordulóján
491

András Krisztina - Gergely István: A hivatásos vízilabda üzleti versenyképessége
a médiaképesség tükrében – szabálymódosítások a vízilabdában
494

András Krisztina - Kozma Miklós: Ligák nemzetköziesedése a hivatásos sportban.
500

Kozma Miklós - Kazainé Dr. Ónodi Annamária: A Public Sector Scorecard
alkalmazása a hivatásos sportban – magyar esettanulmány
509

Hajduné Dr. László Zita: A Fair Play szellemisége, mint a sport sajátos értéktöbblete
520

Poór József és szerzői munkaközössége: Atipikus foglalkoztatási formák a 
magyar-szlovák határ mentén
526